قوانین جدید ثبت برند در سال 1400 – ثبت کلهر

سپس با ارائه نامی متعارف می­توانید برای ثبت اقدام کنید. آیا یک کارمند دولت هستید و در عین حال میخواهید شرکت ثبت کنید؟ برای مثال کارمند شهرداری کارمند دولت محسوب نمیشود. برای اخذ اطلاعات کاربری شرکتی، مهر و سر برگ شرکت و مدارک مدیرعامل و شرکت را همراه خود داشته باشید. رئیس جمهور, معاونان رئیس […]