Stolní vrtačka PARKSIDE PTBM 500 a PTBMOD 710 Recenze Vzhledem k tomu, že všechny ostatní normy řady ISO 9606 jsou založeny na základních materiálech, není řešení založené na přídavných materiálech příliš dobré. Poloha svařování je poloha svaru v prostoru určená vzhledem ke sklonu osy svaru a otočení lícové strany svaru vzhledem k vodorovné rovině. Další důležitou základní proměnnou je poloha svařování. Při svařování trubek v poloze PH, PJ nebo PH-L045 musí být na zkušebním kusu označena poloha 12 hodin (poloha PA). Dále pro některé aplikace definuje další polohy na trubkách PH, PJ, H-L, J-L a PK, které jsou kombinací hlavních poloh. Pro informaci tabulka ještě obsahuje informaci o značení polohy podle ASME CODE IX. Rozsah kvalifikace pro podložení a vložení přídavného materiálu je v následující tabulce. V případě přídavného materiálu zařazeného do skupin je rozsah kvalifikace pro skupinu přídavných materiálů v následující tabulce. Norma ISO 9606-1 je namísto toho založena na skupinách přídavných materiálů a na základní materiály až na drobné výjimky nebere zřetel. Zavedení skupin přídavných materiálů je zásadní změnou oproti filozofii normy EN 287-1. Norma EN 287-1 stejně jako normy pro kvalifikaci WPQR a ostatní normy pro zkoušky svářečů je založena na základním materiálu jakožto základní proměnné. Pokud má svářeč kvalifikaci pro různé tloušťky a průměry za dodržení všech ostatních základních proměnných, potom je kvalifikován od nejmenší do největší kvalifikované tloušťky a od nejmenšího do největšího kvalifikovaného průměru. ᠎Th​is w​as cre ated  with t᠎he  he᠎lp  of G​SA Con​tent​ Generator DE​MO !

Pokud však je svářeč kvalifikován podle ISO 9606-1 s použitím přídavného materiálu, získává rozsah kvalifikace pro svařování všech druhů ocelí. Takováto specifická zkouška už ale není zkouškou dle ISO 9606-1! U trubek může být zkouška rozlomením nahrazena zkouškou prozářením podle ISO 17636. Zjištěné vady svaru musí být posuzovány v souladu s EN ISO 5817, stolní vrtačka pokud není normou ISO 9606-1 stanoveno jinak. Polohy svařování včetně nákresu definuje norma ISO 6947. Norma definuje hlavní polohy svařování PA, PB, PC, PD, PE, PF a PG. Rozsah kvalifikace svářeče pro polohy svařování pro tupé svary a pro koutové svary je definován v následujících tabulkách. Svářeč vyhověl zkoušce, pokud jsou vady v mezích stanovených pro stupeň jakosti B podle EN ISO 5817, s výjimkou následujících vad, pro které platí stupeň jakosti C: nadměrné převýšení tupého svaru (502), nadměrné převýšení koutového svaru (503), překročení velikosti koutového svaru (5214), nadměrné převýšení kořene (504) a zápal (501). Na vzorku pro zkoušku ohybem se nesmí ukázat v libovolném směru žádná jednotlivá vada ≥ 3 mm. Zkušební kusy musí být svařeny v některé poloze definované ISO 6947. Svařování dvou trubek stejného vnějšího průměru, jedna v poloze PH a jedna v poloze PC, zahrnuje také rozsah kvalifikace trubek svařovaných v poloze PH-L045. Th is has ᠎been gen erated  by G SA Content Gener​at᠎or Dem oversion!

Pokud je použita více než jedna metoda, nejméně jedno přerušení a napojení musí být provedeno každou metodou, to je v kořenové i krycí housence. Svařování dvou trubek stejného vnějšího průměru, jedna v poloze PJ a jedna v poloze PC, zahrnuje také rozsah kvalifikace trubek svařovaných v poloze PJ-L045. U koutových svarů svařování vícevrstvého svaru při zkoušce kvalifikuje svařování jedno i vícevrstvých svarů ve výrobě, svařování jednovrstvého svaru při zkoušce kvalifikuje pouze svařování jednovrstvých svarů ve výrobě. Samsung, je například jedním z největších dodavatelů Apple ve výrobě iPhonu. Platí, že druh obalu nebo plniva pro svařování kořene bez podložení (ss nb) ve výrobě musí být stejný jako druh obalu nebo plniva použitý při zkoušce svářeče pro svařování kořene bez podložení (ss nb). Pokud je svářeč kvalifikován bez použití přídavného materiálu (např. metoda 142), získává rozsah kvalifikace pouze pro skupinu základného materiálu použité při zkoušce svářeče. Svářeč může odstranit menší vady broušením, s výjimkou krycí vrstvy svaru, ve které může brousit pouze. Zkušební orgán může zkoušku ukončit, pokud podmínky svařování nejsou správné (např. nedodržení WPS) nebo je zřejmé, že svářeč nemá dovednosti, aby splnil požadavky zkoušky (např. pokud jsou nutné časté opravy).

 This art᠎ic le h᠎as been w᠎ri᠎tt en wi​th G᠎SA C᠎ontent Generator DE MO!

Pro rozlišení dalších možností svařování a rozsahu kvalifikace byly zavedeny tzv. detaily provedení svaru. Pro aplikace kde typ svaru nemůže být kvalifikován tupým, koutovým svarem nebo odbočkou trubek s úhlem menším než 60°, kvalifikace svářeče musí být provedena zkouškou na specifickém zkušebním kuse (např. předvýrobní zkouška). Při zkoušení koutových svarů je vždy vyžadována 100% vizuální kontrola svaru podle ISO 17637. Dále je pro zkoušení koutových svarů vyžadována zkouška rozlomením podle ISO 9017. Zkouška rozlomením může být nahrazena zkouškou makrostruktury podle ISO 17639 nejméně ve dvou místech, přičemž jedno místo musí být z oblasti přerušení a napojení. Při zkoušení tupých svarů je vždy vyžadována 100% vizuální kontrola svaru podle ISO 17637. Dále je pro zkoušení tupých svarů vyžadována zkouška prozářením podle ISO 17636, zkouška rozlomením podle ISO 9017 nebo zkouška ohybem podle ISO 5173. V případě svařování feritických ocelí tloušťky ≥ 8mm lze zkoušku prozářením nahradit zkouškou ultrazvukem podle ISO 17640. V případě metod svařování náchylných na tvorbu studených spojů (131,135, 138 a 311) je třeba zkoušku prozářením ještě doplnit zkouškou rozlomením nebo ohybem. Norma ISO 9606-1 vyžaduje, aby zkouška byla provedena s přídavným materiálem z jedné skupiny zobrazené tabulce.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *